Liubov Gorobiuk

liubov-gorobiuk-photo

Studiowała Historię Sztuki na wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.Współpracuje z teatrami jako asystentka reżysera. Tworzy projekcje wideo do spektakli oraz trailery teatralne.

W swojej twórczości eksploruje temat czasu oraz percepcji rzeczywistości. Interesuje ją subiektywne doświadczenie, moment odczuwania i dostrzegania tego, co kryje się pomiędzy mierzalnymi wymiarami. Doświadczając z obrazem, poddając go wielokrotnemu przetwarzaniu zamazuje pewne granice, by odkryć granice rzeczywistości ukrytej.
Eksperymenty te są również ciągłym badaniem i eksploracją wideo w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czym właściwie jest wideo?

She studied History of Art at the Faculty of History at the University of Warsaw and Cultural Studies at the Higher School of Social Psychology. She works with theaters as a director assistant. She creates video projections for theater and theatrical trailers.

Her work explores the theme of time and the perception of reality. She is interested in subjective experience, a moment of feeling and perception of what is hidden between the measurable dimensions. Experiencing the image, subjecting it to multiple processing blurs certain boundaries, to discover the hidden boundaries of reality.
These experiments are also ongoing research and exploration of video in search of answers to the question: what exactly is the video?